ปัญหาของร่างกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ. ….

หลังจากกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอ ร่างกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ. …. และคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการเพื่อดำเนินการต่อไป กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท และอีกหลากหลายภาคส่วน จึงได้แสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับร่างดังกล่าว เนื่องจากเนื้อหาในร่างดังกล่าวนัันนั้นอาจลิดรอนสิทธ…

กิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ แจกความสดใสให้กระทรวงศึกษา ต่อการแก้ไขกฏกระทรวงฯ ควบคุมนักเรียน

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2561 กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท ได้จัดกิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่…) พ.ศ. … โดยกระทรวงศึกษาที่การที่มีเนื้อหาซึ่งอาจนำไปสู่การริดรอนสิทธิเสรีภาพได้ สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกำหนดความประพฤ…