ติดต่อ

สามารถติดต่อกับพวกเราได้ทางช่องทางเหล่านี้

Facebook : กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท

Twitter : กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท

นอกจากนั้นยังสามารถมาติดต่อพูดคุยถกเถียงกันใน

Facebook Group : กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท 2.0 ไซเบอร์