สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก

กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท

สามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook ของกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท

คุณสมบัติ

  • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า
  • อยากมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย
  • อยากเป็นกระบอกเสียงให้กับเยาวชน
  • สามารถเข้าร่วมประชุมในวันเสาร์หรืออาทิตย์ได้**
  • มีความสามารถในด้านพิเศษต่างๆ เช่น กราฟิก ประสานงาน ฯลฯ

** กรณีอยู่ต่างจังหวัดสามารถเข้าร่วมประชุมทางไกลได้